De klachtenprocedure

Net als overal kunnen zich ook op de school zaken voordoen waarover iemand een klacht wil indienen. Een goede afhandeling van klachten is in het belang van de klager maar ook in het belang van de school. Klachten hebben immers een signaalfunctie en kunnen er toe leiden dat de kwaliteit van het onderwijs en de gang van zaken op school verbetert.

De klachtenprocedure bestaat uit de volgende stappen:

 • overleg eerst met de direct betrokkene (meestal de leerkracht van je zoon/dochter). De ervaring leert dat op dit niveau de meeste zaken naar tevredenheid worden opgelost. Lukt dit niet, dan volgt:
 • overleg met directeur. Op de van Heuven Goedhart is dat Saskia Spierings, telefonisch bereikbaar via 010 – 4827377 of via email s.spierings@boorrotterdam.nl . Als dat contact onvoldoende resultaat oplevert, volgt:
 • overleg met de interne contactpersoon. Bij onvoldoende resultaat volgt:
 • inschakeling externe vertrouwenspersoon. Bij onvoldoende resultaat volgt:
 • indiening van de klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie.

Als leerling of ouder kun je ook altijd rechtstreeks naar de interne contactpersoon met een zorg of probleem. De interne contactpersoon zal dan samen bespreken welke weg je het beste kunt volgen. Je kunt ook op elk moment terecht bij de externe vertrouwenspersoon.

Contactpersoon en vertrouwenspersoon

In bovengenoemde procedure worden ook de interne contactpersoon en/of de externe vertrouwenspersoon genoemd. Zij hebben een verschillende taak.

  • De interne contactpersoon is iemand op school. Zij is dichtbij, snel te bereiken en gemakkelijk aanspreekbaar.
  • De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk: iemand van buiten de school én buiten het schoolbestuur. Hij of zij staat meer op afstand en is objectiever.

De interne contactpersoon kan advies vragen aan de externe vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld over hoe zaken het beste aangepakt kunnen worden en wat de juiste procedure is in bepaalde situaties. De contacten met contactpersoon en vertrouwenspersoon zijn strikt vertrouwelijk.

De interne contactpersoon

Een contactpersoon is binnen de school een aanspreekpunt voor zowel leerlingen als voor ouders en leerkrachten. De contactpersoon heeft verschillende taken:

 • Hoort het probleem aan en geeft advies.
 • Verwijst eventueel naar de externe vertrouwenspersoon.
 • Neemt in overleg contact op met ouders, directie of andere direct betrokkenen.
 • Bemiddelt, behalve in het geval van seksuele intimidatie. Bij seksuele intimidatie wordt direct doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon.
 • Neemt initiatieven voor preventie.
 • Bemiddelt en zoekt naar oplossingen.
 • Geeft voorlichting en doet beleidsaanbevelingen.
 • Helpt ook (bijvoorbeeld met doorverwijzing) zonder de inhoud van de klacht te kennen.

De interne contactpersoon van onze school is Cindy Niesveld, bereikbaar via c.niesveld@boorrotterdam.nl of 06 38 76 17 59. 

De externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en wordt door het bestuur benoemd. Als het probleem op school en binnen het bestuur intern niet kan worden opgelost, dan is er een rol voor de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

 • ondersteunt en begeleidt;
 • voert gesprekken met betrokkenen;
 • verwijst zo nodig naar hulpverlenende instanties;
 • biedt ondersteuning bij het indienen van een klacht naar de onafhankelijke vertrouwenscommissie;
 • bemiddelt eventueel tussen klager en aangeklaagde;
 • geeft voorlichting en doet beleidsaanbevelingen.

De externe vertrouwenspersonen van stichting BOOR zijn:

De heer Paul van Lange:
e-mail: paul@paulvanlange.nl
telefoon: 084 0031980

Mevrouw Jakkie Ames
e-mail: jakkie_ames@hotmail.com
telefoon: 06 13570625

De landelijke klachtencomissie

Als u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht door de schoolleiding, het bestuur of de externe vertrouwenspersoon kunt u uw klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie. 

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T: 030 – 2809590 F: 030 – 2809591
E: info@onderwijsgeschillen.nl

Klokkenluidersregeling

Tot slot hanteren we op school een klokkenluidersregeling. Deze regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten, daar is de klachtenregeling voor. De klokkenluidersregeling is ervoor bedoeld om een vermoeden van een ernstige misstand te kunnen melden. Het gaat dan om een vermoeden op redelijke gronden waarbij een maatschappelijk belang in het geding is als gevolg van:

 • een (dreigend) strafbaar feit of schending van regels,
 • een (dreigend) gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu,
 • een (dreiging van) een onbehoorlijke manier van handelen die het goed functioneren van de school of het schoolbestuur en daarmee het onderwijs in het geding brengt.

Als er geen sprake is van acuut gevaar meld je een vermoeden van een misstand bij:

 • het college van bestuur,
 • de voorzitter van het algemeen bestuur (als het college van bestuur bij de melding is betrokken),
 • of de externe vertrouwenspersoon.

Klik op onderstaande link voor meer informatie over de klokkenluidersregeling van Stichting Boor

http://www.boorbestuur.nl/cp/uploads/downloads/klokkenluidersregeling.pdf