Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) mag alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. De MR heeft daarbij recht op alle informatie die voor het uitoefenen van zijn taken nodig is. Ze spreekt zowel voor ouders, personeel als leerlingen en heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Voor veel besluiten heeft het schoolbestuur advies of zelfs instemming van de medezeggenschapsraad nodig voordat besluiten wetsgeldig kunnen worden uitgevoerd. Onze MR bestaat uit 4 leden: 2 leerkrachten van de school en 2 ouders. Namens de school zijn dat Hanneke van Eck en Cindy Niesveld (voorzitter). Namens de ouders zijn dat en Sylvia Mol (moeder van Trissa uit groep 8) en Debbie van Haren (moeder van Devardson uit groep 6).

Zes keer per jaar komt men bij elkaar om schoolzaken te bespreken. Voor schooljaar 2017 – 2018 gebeurt dat op 29 september, 7 november, 22 januari, 9 april, 14 mei en 25 juni. Aanvang van de vergadering is 19.00 uur.

De notulen worden na goedkeuring van de inhoud op deze website geplaatst.

Notulen MR 29-september-2016

Notulen MR 9 februari 2017

Notulen MR 24 maart 2017

Jaarverslag MR 2016-2017