Wij hechten aan een goed contact met u. Om u te kunnen bereiken, gebruiken wij de informatie die u bij inschrijving aan ons gaf. Maar deze informatie kan wijzigen. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u daarom van ons een formulier om de adresgegevens te controleren. Is uw e-mail gewijzigd of heeft u een nieuw telefoonnummer? Geeft u dat dan schriftelijk door aan onze administratie (sbovhg@boorrotterdam.nl).

Het is van belang dat wij u overdag kunnen bereiken. Uw kind kan ziek worden of er kan een andere dringende reden zijn dat wij u moeten bereiken. Als dat niet mogelijk is via uw eigen telefoonnummer, willen wij beschikken over een noodnummer. Dat kan van de buren zijn, van opa/oma zijn maar ook het algemene nummer van uw werk. Als wij u in geval van nood maar kunnen bereiken.

Ook vragen wij u bij de start van het schooljaar om toestemming voor het publiceren van foto’s waar uw zoon/dochter op staat. Bij diverse activiteiten maken wij geregeld foto’s die we dan o.a. in de parro app zetten.

Wij vinden het belangrijk dat ouders bij de school betrokken zijn en proberen dan ook om de contacten zo goed mogelijk te laten verlopen. Hebt u een korte mededeling voor de leerkracht, dan kan dat gewoon voor of na schooltijd. Wilt u langer praten met de leerkracht, dan kunt u een afspraak maken. Zijn er vragen en/of problemen over uw kind of over het onderwijsaanbod, bespreek deze dan eerst met de leerkracht. De leerkracht zal proberen een oplossing te vinden. Als u er samen niet uitkomt, maakt de leerkracht een afspraak om samen met u een gesprek aan te gaan met de intern begeleider. Voor vragen over het schoolbeleid of over het personeel maakt u een afspraak met de directeur.

Iedere woensdagochtend en donderdagochtend is er koffieochtend. De ochtend staat onder leiding van onze ouderconsulente Sonya Dhoenmoen.

Er zijn een aantal vaste contactmomenten in het jaar:
– Er worden dit jaar 5 informatieochtenden georganiseerd. De data vindt u bij de maandkalender op deze website.
– In oktober, rond de herfstvakantie, vinden kennismakingsgesprekken plaats waarbij tevens de uitslagen van KANVAS worden besproken.
– Tweemaal per jaar zijn er rapportgesprekken waarbij zowel de didactische ontwikkeling als de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind besproken wordt.

Verder zullen wij regelmatig per mail laten weten hoe het met uw zoon/dochter gaat. Dat zal altijd positief nieuws zijn. Als het een keer wat minder gaat en wij graag met u daarover zouden willen praten, dan nemen wij contact met u om een afspraak te maken voor een gesprek. Opvoeden doen we samen!

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) mag alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. De MR heeft daarbij recht op alle informatie die voor het uitoefenen van zijn taken nodig is. Ze spreekt zowel voor ouders, personeel als leerlingen en heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Voor veel besluiten heeft het schoolbestuur advies of zelfs instemming van de medezeggenschapsraad nodig voordat besluiten wetsgeldig kunnen worden uitgevoerd.
Onze MR bestaat uit 4 leden: 2 leerkrachten van de school en 2 ouders.
Leerkrachten: Karin van der Ploeg en Cindy Niesveld
Ouders: Moeder van Nihat (Groep 3-4) en Moeder van Devardson (Groep 6-7a)

Zes keer per jaar komt men bij elkaar om schoolzaken te bespreken.  De notulen van de vergaderingen staan op onze website.