Ons pedagogisch handelen stelt een positieve benadering van het kind centraal. We streven er naar om leerlingen een veilige en geborgen omgeving te bieden. Want onderwijs begint daar waar een veilig pedagogisch klimaat staat.

Met ons team hebben wij recent scholing gevolgd om met elkaar dezelfde taal te leren spreken en ons handelen af te stemmen op de door ons gewenste warme en veilige omgeving. De afspraken hebben we beschreven in een protocol Pedagogisch Handelen. Dat protocol staat hieronder.

Onze aanpak, gebaseerd op de Radar-methode, vermijdt zoveel mogelijk straffen. In plaats daarvan zijn we op SBO van Heuven Goedhart meer gericht op het uitvergroten van ‘dat wat goed gaat’. Maar ook willen we preventief werken: ruimte bieden aan een leerling, goed communiceren, je bewust zijn van je houding als leerkracht. Goed kijken naar de kinderen in je groep en zien wat er gebeurt. Daarvoor zijn kaders nodig. Maar die kaders zijn ook belangrijk voor anderen, zoals ouders, medewerkers, stagiaires etc. Uiteindelijk gaat het om het uitgangspunt ‘Je gedraagt je normaal’. Dat geldt voor iedereen!

‘Je gedraagt je normaal’ is de basis voor het gedrag dat wij vertonen. ‘Normaal’ is best lastig te definiëren. We denken daarbij aan de westerse normen en waarden. Maar ook aan fatsoensnormen. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn om toch respectvol naar elkaar te kunnen blijven. We moeten ons bewust zijn van ons gedrag maar ook van de voorbeeldfunctie die we hebben richting ‘onze’ kinderen.

Belangrijk is dat we weliswaar op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan maar dat de schoolafspraken leidend zijn voor de wijze waarop we de afspraken interpreteren. En waar we er samen niet uitkomen, beslist de directie op basis van argumenten.

Bij constatering van onacceptabel gedrag wordt de betrokkene aangesproken door één of meerdere collega’s en/of de directie. Mocht dit onacceptabele gedrag niet verminderen dan kan de directie die persoon de toegang tot de school ontzeggen.

Mocht er sprake zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag, agressie, intimidatie of bedreiging dan schakelt de school direct de politie in.

Inmiddels hebben wij een aantal protocollen met elkaar vastgesteld rondom dit belangrijke onderdeel van onze schoolorganisatie.

Pestprotocol versie 31082017

Protocol Afhandelen Incidenten VHG 10042017

Protocol Pedagogisch Handelen VHG 27062

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders versie september 2017