Een veilige leer- en werkomgeving vinden we belangrijk, zowel in als rondom onze school. Onze leerlingen hebben een veilige schoolomgeving nodig om goed te kunnen leren en het team heeft een veilige school nodig om goed te kunnen werken. Onze school moet een fijne school zijn waar alle leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis en veilig voelen en waar iedereen respectvol met elkaar omgaat. Niet alleen de sociale veiligheid krijgt aandacht maar ook de fysieke veiligheid, brandveiligheid en de gebouwveiligheid van de school zijn belangrijke aspecten. We communiceren de school-, gedrags- en omgangsregels ieder schooljaar actief met iedereen die bij de school betrokken is.

In het schoolveiligheidsplan geven we aan wat we doen om onveilige situaties en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en hoe we handelen als er onverhoopt toch iets gebeurt. Het doel is dat onze school een ‘veilige’ school is én blijft, zowel fysiek, sociaal als maatschappelijk. Het schoolveiligheidsplan is een levend document. De maatschappij verandert continue en wij spelen hierop in, op een eigentijdse manier die past bij de visie en het pedagogische klimaat van onze school.

Samen zetten we ons in voor een veilig schoolklimaat en zijn alert op signalen en mogelijke risico’s!

Protocol Schoolveiligheidsplan 08122017