Uitgangspunten in levensbeschouwing/identiteit

De identiteit van ons onderwijs is gebaseerd op de ‘Universele verklaring van de rechten van de mens’ en vooral op het ‘Verdrag inzake de rechten van het kind’. Onze school maakt zich sterk voor maximale talentontwikkeling van elke leerling die aan onze zorg wordt toevertrouwd, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, seksuele voorkeur, etniciteit, politieke overtuiging of welk ander onderscheid dan ook. Wij voeden onze leerlingen op naar een open opstelling ten opzichte van anderen en realiseren een klimaat waarin leerlingen elkaar leren kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect en vertrouwen.

Maatschappelijk

Wij leven in een snel veranderende multiculturele samenleving waarin normen en waarden veranderen. Maar de maatschappij verandert ook door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. In de toekomst zal technologie een nog grotere rol spelen in de samenleving. Werk dat nu wordt gedaan door mensen, wordt straks uitgevoerd door machines, of mensen worden bij hun werk ondersteund door ICT. Veel functies veranderen daardoor drastisch. Jongeren hebben 21e -eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. U moet dan denken aan competenties als creativiteit, samenwerken, probleemoplossend vermogen en kritisch denken. Verder is een betrokken, ondernemende, nieuwsgierige houding belangrijk in onze 21e eeuw.

Hoe wij met elkaar omgaan

Pedagogisch handelen

Op SBO van Heuven Goedhart streven wij ernaar om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op deze sterk ontwikkelende samenleving door de hierboven genoemde competenties steeds terug te laten komen in ons dagprogramma, bij de omgang met andere leerlingen en in ons leeraanbod.

Ons pedagogisch handelen stelt een positieve benadering van het kind centraal. We streven er naar om leerlingen een veilige en geborgen omgeving te bieden. Want onderwijs begint daar waar een veilig pedagogisch klimaat staat. Met ons team hebben wij recent scholing gevolgd om met elkaar dezelfde taal te leren spreken en ons handelen af te stemmen op de door ons gewenste warme en veilige omgeving. De afspraken hebben we beschreven in een protocol Pedagogisch Handelen. Dat protocol vindt u onderaan deze pagina.

Onze aanpak, gebaseerd op de Radar-methode, vermijdt zoveel mogelijk straffen. In plaats daarvan zijn we op SBO van Heuven Goedhart gericht op het uitvergroten van ‘dat wat goed gaat’. Ook willen we preventief werken: ruimte bieden aan een leerling, goed communiceren, je bewust zijn van je houding als leerkracht. Goed kijken naar de kinderen in je groep en zien wat er gebeurt. Daarvoor zijn kaders nodig. Die kaders zijn ook belangrijk voor anderen, zoals ouders, medewerkers, stagiaires etc. Uiteindelijk gaat het om het uitgangspunt ‘Je gedraagt je normaal’. Dat geldt voor iedereen!

‘Je gedraagt je normaal’ is de basis voor het gedrag dat wij vertonen. ‘Normaal’ is best lastig te definiëren. We denken daarbij aan de westerse normen en waarden. Maar ook aan fatsoensnormen. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn om toch respectvol naar elkaar te kunnen blijven. We moeten ons bewust zijn van ons gedrag maar ook van de voorbeeldfunctie die we hebben richting ‘onze’ kinderen.

Belangrijk is dat we weliswaar op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan maar dat de schoolafspraken leidend zijn voor de wijze waarop we de afspraken interpreteren. En waar we er samen niet uitkomen, beslist de directie op basis van argumenten. Bij constatering van onacceptabel gedrag wordt de betrokkene aangesproken door één of meerdere collega’s en/of de directie. Mocht dit onacceptabele gedrag niet verminderen dan kan de directie die persoon de toegang tot de school ontzeggen. Mocht er sprake zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag, agressie, intimidatie of bedreiging dan schakelt de school direct de politie in. Inmiddels hebben wij een aantal protocollen met elkaar vastgesteld rondom dit belangrijke onderdeel van onze schoolorganisatie. Deze vindt u onder het kopje ‘documenten’.