Onderwijs

De schoolvakken zijn dezelfde als op de reguliere basisschool, maar worden afgestemd op de mogelijkheden en talenten van uw kind. Op basis van o.a. de CITO uitslagen wordt de niveau-indeling bepaald. De vorderingen worden bijgehouden door de toets resultaten te verwerken in Parnassys, ons leerlingvolgsysteem.

Onderwijskundig handelen

Iedere leerling is uniek en ieder kind heeft zijn eigen onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Wij sluiten daarop aan en stellen voor de leerlingen eigen ontwikkelingsperspectieven op. Dit ontwikkelingsperspectief bestaat uit een beschrijvend deel en een handelend deel. Het beschrijvende deel bevat grotendeels de informatie die wij krijgen van de vorige school van de leerling. Dit deel wordt vervolgens halfjaarlijks aangevuld door de leerkracht. In het handelend deel staat het aanbod van de leerling beschreven. Dit aanbod wordt voortdurend bijgesteld op basis van de vorderingen. We streven naar een evenwichtige verdeling van cognitieve, emotionele, sociale en affectieve ontwikkeling. Samen met de leerling stellen we doelen, we proberen de leerlingen verantwoordelijk te maken voor hun eigen resultaat. En die doelen mogen best ambitieus zijn. De voortgang wordt regelmatig besproken tijdens zorgbesprekingen, het onderwijs zorg overleg, de groepsplanbesprekingen en natuurlijk tijdens de contactmomenten met de ouders. De resultaten worden door het jaar heen door de leerkrachten getoetst.

Zorg

Passend onderwijs op SBO van Heuven Goedhart

SBO van Heuven Goedhart biedt goede en passende ontwikkelingskansen aan hun leerlingen. Binnen het onderwijssysteem van de school verwachten wij van de leerlingen dat zij de leerstof, na de uitleg door de leerkracht, zelfstandig kunnen verwerken. Het aanleren van de vaardigheid om zelfstandig te werken wordt door alle leerjaren heen verweven. Elk kind heeft van tijd tot tijd extra hulp nodig om tot voldoende prestaties te komen. Om een goed zicht te krijgen op de ontwikkelingen en hoge verwachtingen van onze leerlingen te hebben, maken de leerkrachten voor al hun leerlingen een ontwikkelingsperspectief.
SBO van Heuven Goedhart is niet voor alle leerlingen de juiste plek. U kunt onze mogelijkheden en onmogelijkheden teruglezen in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP)*

*Het SOP is te vinden op de website van de school

Opbrengstgericht werken (OGW)

Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt. Dit wil zeggen dat wij systematisch leeropbrengsten analyseren en interpreteren en op grond daarvan het onderwijs bijstellen. De leeropbrengsten halen wij uit de verschillende toetsen die door het jaar heen afgenomen worden. Deze worden twee maal per jaar door de leerkracht, intern begeleider en directeur geanalyseerd. Op basis van deze analyse wordt het groepsplan ingevuld. Dit plan geeft aan op welke wijze de leerkracht in de komende periode het onderwijs voor een bepaald vakgebied vormgeeft. Waar nodig wordt het ontwikkelingsperspectief van een kind aangepast.

Ontwikkelingsperspectief

Voor iedere leerling op SBO van Heuven Goedhart wordt bij binnenkomst op school een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld door de leerkracht. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van (a) de toets gegevens en andere relevante informatie die in het dossier vanuit de verwijzende basisschool is meegekomen en (b) indien aanwezig het rapport van het psychologisch onderzoek van het samenwerkingsverband PPO Rotterdam en/of andere instanties. Het OPP geeft een beeld van de capaciteiten, kwaliteiten, onderwijsbehoeften en zorgvragen van de leerling. Dit is het beschrijvende deel van het OPP. Ook wordt aangegeven op welke wijze de zorg en het onderwijs voor de leerling vormgegeven en aangepakt gaan worden. Dit noemen wij het handelend deel van het OPP. Het OPP wordt jaarlijks met u besproken. U wordt verwacht dit OPP één keer per jaar te ondertekenen.

Speciale zorg

Leerlingen met leermoeilijkheden ontwikkelen soms een gedragsprobleem. Zij kunnen daardoor sociaal emotioneel uit evenwicht zijn. Onze leerlingen hebben daarom een grote diversiteit aan onderwijsbehoeften. Wij zoeken altijd naar de juiste, passende aansluiting bij die onderwijsbehoefte op het gebied van het leren, het gedrag, de sociaal-emotionele ontwikkeling etc.
Onze intern begeleiders begeleiden de leerkrachten om het onderwijs voor iedere leerling zo passend mogelijk in te richten. U leest hierover in ons zorgplan.

Zorgplan 2020-2021

Onze lessen volgens de Kanjertraining en Rots en Water hebben tot doel om de leerlingen sociaal competent te maken, zodat ze straks goed en vol zelfvertrouwen mee kunnen draaien in de maatschappij. De meeste teamleden zijn gediplomeerd trainer voor de ‘Kanjertraining’. De Kanjertraining, die bestaat uit een serie lessen met oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief), streeft de volgende doelen na:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Ons pedagogisch handelen stelt een positieve benadering van het kind centraal. We streven er naar om leerlingen een veilige en geborgen omgeving te bieden. Onderwijs begint daar waar een veilig pedagogisch klimaat staat.

Pedagogisch handelen

Het team heeft scholing gevolgd om met elkaar dezelfde taal te spreken en ons handelen af te stemmen op de door ons gewenste warme en veilige omgeving. Nieuwe collega’s gaan op training om de eerder gemaakte afspraken te kunnen blijven borgen. Gemaakte afspraken hebben we beschreven in een protocol Pedagogisch Handelen.

Protocol Pedagogisch handelen